معرفی
1401/5/20 پنجشنبه
شماره های تماس دانشگاه:
02435240943
02435240944
02435240950
02435240951
دفتر ریاست 02435233556
شماره داخلی همکاران
مدیر آموزش (آقای آقاداداشی) 16
امتحانات(آقای علیزاده) 13
مسئول امور دانشجویی( آقای معصومی) 33 - شماره مستقیم 02435233551
مسئول حراست(خانم داودی) 83
مسئول آزمایشگاه ها( خانم افشار) 41
برنامه ریزی( خانم پیری- خانم محبیان) 21
کارشناس رشته(آقای حاج قربانی)111
کارشناس رشته(خانم یوسفی فرد)114
کارشناس رشته(خانم مددی)119
کارشناس رشته(خانم صالحی)115
کارشناس رشته(خانم خامدی) 12
دانش آموختگان(خانم ابراهیمی) 14
مسئول امور مالی دانشجویی( آقای همایونی) 71
مسئول امور فرهنگی( خانم افشار) 74
1400/8/30 یکشنبه
معاونت اجرایی
1401/5/20 پنجشنبه
شماره های تماس دانشگاه:
02435240943
02435240944
02435240950
02435240951
دفتر ریاست 02435233556
شماره داخلی همکاران
مدیر آموزش (آقای آقاداداشی) 16
امتحانات(آقای علیزاده) 13
مسئول امور دانشجویی( آقای معصومی) 33 - شماره مستقیم 02435233551
مسئول حراست(خانم داودی) 83
مسئول آزمایشگاه ها( خانم افشار) 41
برنامه ریزی( خانم پیری- خانم محبیان) 21
کارشناس رشته(آقای حاج قربانی)111
کارشناس رشته(خانم یوسفی فرد)114
کارشناس رشته(خانم مددی)119
کارشناس رشته(خانم صالحی)115
کارشناس رشته(خانم خامدی) 12
دانش آموختگان(خانم ابراهیمی) 14
مسئول امور مالی دانشجویی( آقای همایونی) 71
مسئول امور فرهنگی( خانم افشار) 74
1400/8/30 یکشنبه
معاونت آموزشی
1401/5/20 پنجشنبه
شماره های تماس دانشگاه:
02435240943
02435240944
02435240950
02435240951
دفتر ریاست 02435233556
شماره داخلی همکاران
مدیر آموزش (آقای آقاداداشی) 16
امتحانات(آقای علیزاده) 13
مسئول امور دانشجویی( آقای معصومی) 33 - شماره مستقیم 02435233551
مسئول حراست(خانم داودی) 83
مسئول آزمایشگاه ها( خانم افشار) 41
برنامه ریزی( خانم پیری- خانم محبیان) 21
کارشناس رشته(آقای حاج قربانی)111
کارشناس رشته(خانم یوسفی فرد)114
کارشناس رشته(خانم مددی)119
کارشناس رشته(خانم صالحی)115
کارشناس رشته(خانم خامدی) 12
دانش آموختگان(خانم ابراهیمی) 14
مسئول امور مالی دانشجویی( آقای همایونی) 71
مسئول امور فرهنگی( خانم افشار) 74
1400/8/30 یکشنبه
اعضای هیات علمی
1401/5/20 پنجشنبه
شماره های تماس دانشگاه:
02435240943
02435240944
02435240950
02435240951
دفتر ریاست 02435233556
شماره داخلی همکاران
مدیر آموزش (آقای آقاداداشی) 16
امتحانات(آقای علیزاده) 13
مسئول امور دانشجویی( آقای معصومی) 33 - شماره مستقیم 02435233551
مسئول حراست(خانم داودی) 83
مسئول آزمایشگاه ها( خانم افشار) 41
برنامه ریزی( خانم پیری- خانم محبیان) 21
کارشناس رشته(آقای حاج قربانی)111
کارشناس رشته(خانم یوسفی فرد)114
کارشناس رشته(خانم مددی)119
کارشناس رشته(خانم صالحی)115
کارشناس رشته(خانم خامدی) 12
دانش آموختگان(خانم ابراهیمی) 14
مسئول امور مالی دانشجویی( آقای همایونی) 71
مسئول امور فرهنگی( خانم افشار) 74
1400/8/30 یکشنبه
خدمات الکترونیک
1401/5/20 پنجشنبه
شماره های تماس دانشگاه:
02435240943
02435240944
02435240950
02435240951
دفتر ریاست 02435233556
شماره داخلی همکاران
مدیر آموزش (آقای آقاداداشی) 16
امتحانات(آقای علیزاده) 13
مسئول امور دانشجویی( آقای معصومی) 33 - شماره مستقیم 02435233551
مسئول حراست(خانم داودی) 83
مسئول آزمایشگاه ها( خانم افشار) 41
برنامه ریزی( خانم پیری- خانم محبیان) 21
کارشناس رشته(آقای حاج قربانی)111
کارشناس رشته(خانم یوسفی فرد)114
کارشناس رشته(خانم مددی)119
کارشناس رشته(خانم صالحی)115
کارشناس رشته(خانم خامدی) 12
دانش آموختگان(خانم ابراهیمی) 14
مسئول امور مالی دانشجویی( آقای همایونی) 71
مسئول امور فرهنگی( خانم افشار) 74
1400/8/30 یکشنبه
تماس با ما
1401/5/20 پنجشنبه
شماره های تماس دانشگاه:
02435240943
02435240944
02435240950
02435240951
دفتر ریاست 02435233556
شماره داخلی همکاران
مدیر آموزش (آقای آقاداداشی) 16
امتحانات(آقای علیزاده) 13
مسئول امور دانشجویی( آقای معصومی) 33 - شماره مستقیم 02435233551
مسئول حراست(خانم داودی) 83
مسئول آزمایشگاه ها( خانم افشار) 41
برنامه ریزی( خانم پیری- خانم محبیان) 21
کارشناس رشته(آقای حاج قربانی)111
کارشناس رشته(خانم یوسفی فرد)114
کارشناس رشته(خانم مددی)119
کارشناس رشته(خانم صالحی)115
کارشناس رشته(خانم خامدی) 12
دانش آموختگان(خانم ابراهیمی) 14
مسئول امور مالی دانشجویی( آقای همایونی) 71
مسئول امور فرهنگی( خانم افشار) 74
1400/8/30 یکشنبه
خبر اول
بيشتر
خبردوم
بيشتر
خبرسوم
بيشتر
 

 

 

 

 
 
 
 
 
اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر