رشته هاي موجود در مركز ابهر
در حال حاضر، 41 رشته در مقطع كارشناسي و 5 رشته گرايش در مقطع كارشناسي ارشد، به شرح زير در مركز ابهر داير است:

الف- گروه علوم پايه
رديف رشته(پايه) گرايش مقطع
1 زمين شناسي _ كارشناسي
2 زمين شناسي كاربردي كارشناسي
3 زمين شناسي محض كارشناسي
4 شيمي كاربردي كارشناسي
5 شيمي محض كارشناسي
6 زيست شناسي عمومي كارشناسي
7 زيست شناسي علوم گياهي كارشناسي
8 رياضي كاربردي كارشناسي
9 رياضي و كاربردها _ كارشناسي
10 آمار _ كارشناسي
11 آمار و كاربردها _ كارشناسي
12 شيمي تجزيه كارشناسي ارشد
13 شيمي فيزيك كارشناسي ارشد
14 شيمي آلي كارشناسي ارشد
15 شيمي معدني كارشناسي ارشد
16 زمين شناسي آبشناسي كارشناسي ارشد

ب- گروه علوم انساني

رديف رشته گرايش مقطع
1 زبان و ادبيات فارسي محض كارشناسي
2 علوم سياسي _ كارشناسي
3 حقوق _ كارشناسي
4 مديريت دولتي _ كارشناسي
5 مديريت جهانگردي _ كارشناسي
6 مديريت بازرگاني _ كارشناسي
7 تاريخ _ كارشناسي
8 علوم اجتماعي برنامه ريزي اجتماعي كارشناسي
9 علوم اجتماعي پژوهشگري كارشناسي
10 علوم اجتماعي تعاون و رفاه اجتماعي كارشناسي
11 جغرافيا ي انساني روستايي كارشناسي
12 جغرافياي طبيعي اقليم شناسي كارشناسي
13 جغرافيا برنامه ريزي شهري كارشناسي
14 جغرافيا برنامه ريزي روستايي كارشناسي
15 آب و هوا شناسي _ كارشناسي
16 مترجمي زبان انگليسي _ كارشناسي
17 علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي كارشناسي
18 علوم تربيتي پيش دبستاني و دبستاني كارشناسي
19 علوم تربيتي مشاوره و راهنمايي كارشناسي
20 الهيات اديان و عرفان كارشناسي
21 تربيت بدني _ كارشناسي
22 حسابداري _ كارشناسي

ج- گروه فني و مهندسي

رديف رشته(فني و مهندسي) گرايش مقطع
1 مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي
2 مهندسي فناوري اطلاعات(IT) _ كارشناسي
3 علوم كامپيوتر _ كارشناسي
4 مهندسي كشاورزي منابع طبيعي كارشناسي
5 مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي كارشناسي
6 مهندسي كشاورزي آب و خاك كارشناسي
7 مهندسي كشاورزي علوم كشاورزي كارشناسي
8 مهندسي كشاورزي ترويج آموزش كشاورزي كارشناسي
 
خانه | بازگشت | کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه پیام نور است. |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما