سامانه تلفن گويا دانشگاه پيام نور مركز ابهر: 02425240943

(براي استفاده از سامانه تلفن گويا، پس از برقراي ارتباط به توضيحات گوش داده و مطابق راهنمايي پيغام، كليد مربوطه را فشار دهيد. ضمنا كليه مسائل مربوطه به دانشجويان، در زيرمجموعه آموزش قرار دارد. در صورت عدم تمايل به استفاده از سامانه تلفن گويا، پس از برقرار ارتباط، شماره داخلي مورد نظر را وارد نماييد)

فهرست شماره هاي داخلي

حوزه رياست: 02425233556

نمابر: 02425226932View Larger Map
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما